flag

Amargadi Municipality

Amargadi Municipality

अमरगढी नगरपालिका

स्थापितः वि.सं. २०५३

जनसंख्याः       २१२४५  पुरुषः १०००३     महिलाः ११२४२

कूल परिवार (HOUSEHOLD) संख्या : ४७७८

वडा संख्याः       ११  क्षेत्रफलः १३८.९५व.कि.मि

संघिय मामिला स्था.वि.मन्त्रालय नगरपालिका अनुदान (०७१/७२): १०७१५०००

संघिय मामिला स्था.वि.मन्त्रालय स्थानीय विकास शुल्क (०७१/७२): ९५४००००

एम.सि./पि.एम. नतिजा

टेलिफोन : ९७७९६४२०४२२, ४२०२२२

फ्याक्स : ४२०२२२

इमेल :

वेबसाइट : www.amargadhimun.gov.np