flag

Api Municipality

Api Municipality

अपी नगरपालिका

स्थापितः वि.सं. २०७१

जनसंख्याः २०७९७        पुरुषः १००२३     महिलाः १०७७४

कूल परिवार (HOUSEHOLD) संख्या : ४४१९

वडा संख्याः       १७क्षेत्रफलः १३१.४०व.कि.मि

संघिय मामिला स्था.वि.मन्त्रालय नगरपालिका अनुदान (०७१/७२): ४५७५४०००

संघिय मामिला स्था.वि.मन्त्रालय स्थानीय विकास शुल्क (०७१/७२):

एम.सि./पि.एम. नतिजा

टेलिफोनः

फ्याक्सः

इमेल

वेवसाइट