flag

Baanganga Municipality

Baanganga Municipality

वाणगंगा नगरपालिका

स्थापितः वि.सं. २०७१

जनसंख्याः७५२४२         पुरुष ३४९३३     महिलाः ४०३०९ 

कूल परिवार (HOUSEHOLD) संख्या : १५९६५

वडा संख्याः १७       क्षेत्रफलः २३३.६०व.कि.मि

संघिय मामिला स्था.वि.मन्त्रालय नगरपालिका अनुदान (०७१/७२):

संघिय मामिला स्था.वि.मन्त्रालय स्थानीय विकास शुल्क (०७१/७२):

एम.सि./पि.एम. नतिजा

टेलिफोनः

फ्याक्सः

इमेल

वेवसाइट