flag

Babai Municipality

Babai Municipality

 बवई नगरपालिका

स्थापितः वि.सं.२०७२

जनसंख्याः २७८३८            

वडा संख्याः   १०         

क्षेत्रफलः ७१.२० .कि.मि

संघिय मामिला स्था.वि.मन्त्रालय नगरपालिका अनुदान (०७२/०७३):३९४५८

संघिय मामिला स्था.वि.मन्त्रालय स्थानीय विकास शुल्क (०७२/०७३):

टेलिफोनः

फ्याक्सः

इमेल:

वेवसाइट: www.babaimun.gov.np