flag

Badimalika Municipality

Badimalika Municipality

वडीमालिका नगरपालिका

स्थापितः वि.सं. २०७१

जनसंख्याः १८२०७        पुरुषः ९३५२       महिलाः ८८५५  

कूल परिवार (HOUSEHOLD) संख्या : ३७१०

वडा संख्याः       १२  क्षेत्रफलः  २८६.५०व.कि.मि

संघिय मामिला स्था.वि.मन्त्रालय नगरपालिका अनुदान (०७१/७२):

संघिय मामिला स्था.वि.मन्त्रालय स्थानीय विकास शुल्क (०७१/७२):

एम.सि./पि.एम. नतिजा

टेलिफोनः

फ्याक्सः

इमेल

वेवसाइट