flag

Bagchaur Municipality

Bagchaur Municipality

बागचौर नगरपालिका

स्थापितः वि.सं.२०७२

जनसंख्याः ३००३९            

वडा संख्याः  १०                         

क्षेत्रफलः १३७.९० .कि.मि

संघिय मामिला स्था.वि.मन्त्रालय नगरपालिका अनुदान (०७२/०७३): ३९४५८

संघिय मामिला स्था.वि.मन्त्रालय स्थानीय विकास शुल्क (०७२/०७३):

टेलिफोनः

फ्याक्सः

इमेल

वेवसाइट: www.bagchaurmun.gov.np