flag

Basgadi Municipality

Basgadi Municipality

बाँसगढी नगरपालिका

स्थापितः वि.सं. २०७१

जनसंख्याः ५५८७५        पुरुष २६३०२      महिलाः २९५७३

कूल परिवार (HOUSEHOLD) संख्या : ११२१०

वडा संख्याः       ११  क्षेत्रफलः २०६.००व.कि.मि

संघिय मामिला स्था.वि.मन्त्रालय नगरपालिका अनुदान (०७१/७२):

संघिय मामिला स्था.वि.मन्त्रालय स्थानीय विकास शुल्क (०७१/७२):

एम.सि./पि.एम. नतिजा

टेलिफोनः

फ्याक्सः

इमेल

वेवसाइट