flag

Central-Hill

Central-Hill

Municipal Regional Learning Center – Kathmandu Valley

Dhulikhel Municipality

Affiliated municipalities: Dhulikhel, Bidur, Kathmandu, Kirtipur, Lalitpur, Madhyapur-Thimi, Bhaktapur, Banepa, Panauti, Bhimeshwor

Focal Person:        Shreebikram Byanju            Email: byanju.shreebikram10@gmail.com

Contact: Tel: 011-490724  Email: rlcdhulikhel@gmail.com

 

Dhulikhel RLC 
Web site: www.rlc.org.np/dhulikhel.asp