flag

Central

Central

Municipal Regional Learning Center – Mid Region

Hetauda Municipality

Affiliated municipalities: Hetauda, Kamalamai, Kalaiya, Janakpur, Birgunj, Jaleshwor, Bharatpur, Gaur, Malangawa, Ratnanagar

Executive Sec.:     BK Maharjan                         Email: bikrim_maharjan@yahoo.com

Focal Person:        Ganga Chaulagai   Email: ganga_2025@yahoo.com

Contact: Tel: 057-523044 Email: rlc.hetadua@gmail.com

Hetauda RLC 
Web site: www.rlc.org.np/hetauda.asp