कार्यविस्तृतिकरण कार्यन्वयन सम्बन्धि अन्तर्कृया गण्डकी प्रदेशमा