तीनतहको सरकार विच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व सम्वन्धको अन्तरक्रिया कार्यक्रम