नगरसभा नगरेका नगरपालिकाहरुका नगर प्रमुख, उप प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरु बिच सम्पन्न ।