नगर प्रहरी कानून सम्बन्धी अन्तर नगरपालिका सिकाई कार्यशाला, घोराही, दाङ्ग