न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन तथा मेलमिलाप सम्बन्धी पुर्नताजगी तालिम