शिक्षा सम्बन्धी अन्तर सरकार सम्बाद कार्यक्रम, २०७६ माघ २३, धनगढी