अव्यवस्थित केवल तथा उपकरणहरु व्यवस्थापनमा आवश्यक पहल गरिदिनु हुन ।

Share