आगामि आ.व. ०७८/७९ नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बारे भर्चुअल कार्यक्रम सम्बन्धमा