आन्तरिक लगानी पुँजी निर्माण गर्न संघको पहलमा नगरपालिकाहरुलाई संचयकोष संग सहकार्य गर्ने निर्णय