आयोजना कार्यान्वयनको म्याद थप गरी स्रोत सुनिश्चितता गरिदिने सम्बन्धमा ।

Share