आवश्यक तथ्याङ्क तथा विवरण उपलब्ध गराई दिनु हुन – सम्पूर्ण महानगर/उप–महानगर र नगरपालिकाहरु