कार्य समिति बैठक,MOU हस्ताक्षर तथा सरसफाई CWIS सम्बन्धी कार्यशाला बारे ।