कोरोना भाइरस संक्रमण (कोलभड-१९) रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ (नमुना)