नगरस्तरीय समाबेशी सरसफाई तालिम तथा प्रदेश समितिका बैठक बारे