नगर–व्यापी समावेशी सरसफाई (CWIS) सम्बन्धी अभिमुखीकरण सम्बन्धमा