नदी जन्य पदार्थको सूचारु गर्न स्थानीय सरकारका संघ महासंघको ध्यानाकर्षण