निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कानूनी जिम्मेवारी, समावेशीकरणको अभ्यास र अनुभव” कार्यक्रम