नेपाल नगरपालिका संघको प्रदेश समिति गठन कार्यक्रममा आमन्त्रण ।