नेपाल नगरपालिका संघको सातौं साधारणसभामा आमन्त्रण सम्बन्धमा ।