नेपाल नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशद्वारा मुख्य मन्त्री ज्यूलाई ध्यानकषण पत्र ।

Share