प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व संकलन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।