बजेट हस्तान्तरण जानकारी तथा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति छनौट सम्बन्धमा ।