बधाई/अभिमुखिकरण तथा प्रदेश समिति गठन कार्यक्रममा आमन्त्रण – बागमती प्रदेश