बधाई तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रममा आमन्त्रण सम्बन्धमा – मधेश प्रदेश