भुक्तानी निकासा बन्द गर्ने परिपत्र सम्बन्धमा ।

Share