वातावरणीय परिक्षण कार्यविधी (Environment Assessment Guidelines) सम्बन्धी विषयमा राय सुझावका लागि भर्चुअल अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्वन्धमा ।