वित्तीय संघीयता र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आमन्त्रण ।