“विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (२०७९–२०८९)” सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा ।