विधायन समितिको गठन तथा सञ्चालन गर्न वनेको नियमावली, २०७६ सम्बन्धी भर्चुअल सुझाब सन्कलन कार्यक्रम बारे ।