विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आमन्त्रण ।