विपद् व्यवस्थापन’ सम्बन्धी आवासीय कार्यक्रममा आमन्त्रण