विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध गराइ दिने बारे ।