समपुरक र विशेष अनुदान तर्फका आयोजनहरुको विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा ।