सर्वेक्षणमा सहभागी भई सहयोग गरिदिनु हुन ।

Share

related documents