Updates

वित्तीय संघीयता र स्थानीय तहको योजना तजुर्मा विषयक सम्बन्धमा

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको सम्बन्धमा – “वित्तीय संघीयता र स्थानीय तहको योजना तजुयमा”

वित्तीय संघीयता र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आमन्त्रण ।

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा पूनः विजय भएका जनप्रतिनिधि(प्रमुख, उप प्रमुख)हरुको विवरण

नगरव्यापी समावेशी सरसफाई CWIS सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कार्यशालामा सहभागिता बारे

प्रेस विज्ञप्ति

गोलबजार नगरपालिकाका

दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन/नगरस्तरीय समाबेशी सरसफाई (CWIS) तालिममा सहभागिता बारे ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कानूनी जिम्मेवारी, समावेशीकरणको अभ्यास र अनुभव” कार्यक्रम

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आमन्त्रण ।

उत्कृष्ट नगरपालिका पुरस्कृत फारम भर्ने म्याद थपिएको वारे ।