Updates

ध्यानाकर्षण पत्र – अर्थ मन्त्रालय

भुक्तानी निकासा बन्द गर्ने परिपत्र सम्बन्धमा ।

लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीता अन्तरक्रिया बारे ।

लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीता अन्तक्रिया बारे ।

लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीता अन्तक्रिया तथा कार्य समिति बैठक बारे ।

भुक्तानी निकासा बन्द गर्ने परिपत्र सम्बन्धमा ।

आयोजना कार्यान्वयनको म्याद थप गरी स्रोत सुनिश्चितता गरिदिने सम्बन्धमा ।

प्रदेशगत रुपमा २०७८ असार १४ सम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सभामा पेश गर्ने र नगर्ने नगरपालिकाहरुको विवरण

प्रदेशगत रुपमा २०७८ असार १० सम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सभामा पेश गर्ने र नगर्ने नगरपालिकाहरुको विवरण

आ.व. २०७६/७७ को समपुरक अनुदानको रकम निकासा भएको बारे ।