Notices

विपद् व्यवस्थापन’ सम्बन्धी आवासीय कार्यक्रममा आमन्त्रण

नेपाल नगरपालिका संघको प्रदेश समिति गठन कार्यक्रममा आमन्त्रण ।

विपद् बुलेटिन

संघको मधेश प्रदेश समिति गठन कार्यक्रममा आमन्त्रण

“विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (२०७९–२०८९)” सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा ।

दिगो र जोखिम उत्थानशील शहर निर्माण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आमन्त्रण – मधेश

बधाई/अभिमुखिकरण तथा प्रदेश समिति गठन कार्यक्रममा आमन्त्रण । प्रदेश नं. १

नीतिगत संवाद कार्यक्रममा आमन्त्रण

बधाई/अभिमुखिकरण तथा प्रदेश समिति गठन कार्यक्रममा आमन्त्रण – बागमती प्रदेश