Notices

केन्द्रीय महिला विभाग बैठक तथा संघको ३१औं स्थापना दिवस समारोह बारे

कार्य समिती बैठक/ ३१औं स्थापना दिवश समारोह – कार्य समिति सदस्य

उत्कृष्ट नगरपालिका पुरस्कार फारम भर्ने म्याद थप गरिएको बारे – सम्पूर्ण नगरपालिका

आवश्यक तथ्याङ्क तथा विवरण उपलब्ध गराई दिनु हुन – सम्पूर्ण महानगर/उप–महानगर र नगरपालिकाहरु

उत्कृष्ट नगरपालिका पुरस्कार बारे- सम्पूर्ण नगरपालिका

नगरस्तरीय समाबेशी सरसफाई तालिम तथा प्रदेश समितिका बैठक बारे

राष्ट्रिय सहरी सरसफाई (CWIS)सम्मेलनमा सहभागीता बारे ।

WASH कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको सम्बन्धमा ।

अन्तर नगरपालिका राष्ट्रिय क्रसकन्ट्री दौड प्रतियोगितामा सहभागिता सम्बन्धमा ।