Notices

नीतिगत संवाद कार्यक्रममा आमन्त्रण

बधाई/अभिमुखिकरण तथा प्रदेश समिति गठन कार्यक्रममा आमन्त्रण – बागमती प्रदेश

नगर–व्यापी समावेशी सरसफाई (CWIS) सम्बन्धी अभिमुखीकरण सम्बन्धमा

भुक्तानी निकासा म्याद थप सम्बन्धमा ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नगर सभामा पेश गर्ने र नगर्ने सम्पूर्ण नगरपालिकाहरुको विवरण (०७८-७९)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13T1M_eNTA-yfv-N1kFHFlZ4gX0JSm4aYi5DFsjRDxjI/edit?usp=sharing

बधाई तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रममा आमन्त्रण सम्बन्धमा – मधेश प्रदेश

निर्वाचित नगर प्रमुख तथा नगर उप–प्रमुखहरुको विवरण – स्थानीय तह निर्वाचन २०७९

बधाई तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रममा आमन्त्रण सम्बन्धमा – गण्डकी प्रदेश

प्रश्नावली फारम भरी पठाउने बारे ।